home Pagina Producten & Diensten
Telefonische support
Training
Installatie bij de klant
Klant specifieke ontwikkeling
RMA
Waarom Compumatica?
Ervaring in de markt
Certificering
Persoonlijk contact
Speciale ontwikkeling
Support
Over ons
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsfilosofie
Geschiedenis
Missie & Visie
Referenties
MVO
Vacatures
Cyber Security Keten
Nieuws
Beurzen
Pers publicaties
Blog

Disclaimer

Disclaimer

Alle informatie die wordt verstrekt in het kader van deze Internet presentie – hierna genoemd website – van de bedrijven Compumatica secure networks BV en Compumatica secure networks GmbH – hierna genoemd Compumatica – is onderworpen aan de volgende uitsluitingen van aansprakelijkheid:

1. Inhoud

Alle informatie die beschikbaar wordt gesteld op de Compumatica website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks, nemen wij geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid en/of kwaliteit van de verstrekte informatie. Compumatica aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade, materieel of immaterieel, die voortkomt uit het gebruik dan wel het niet gebruiken van de ter beschikking gestelde informatie, respectievelijk uit gebruik van onnauwkeurige of onvolledige informatie. Uitzondering hierop is de schade die opzettelijk is toegebracht of door grove nalatigheid is veroorzaakt. Alle informatie en aanbiedingen zijn onderhevig aan veranderingen en worden vrijblijvend bekend gegeven. Compumatica behoudt zich het recht voor om delen van, of de gehele website te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen zonder bericht vooraf, of de publicatie tijdelijk of permanent op te schorten. Alle informatie is bestemd voor persoonlijk gebruik, commerciële toepassing is niet toegestaan.

2.Referenties en links

Compumatica is alleen verantwoordelijk voor de eigen inhoud die beschikbaar wordt gesteld op website. Deze verantwoordelijkheid strekt zich niet uit tot informatie van derden welke via z.g. cross-references ("hyperlinks") bereikt kan worden. Compumatica is alleen verantwoordelijk voor mogelijke illegale dan wel criminele content van derden als Compumatica hiermee expliciet bekend is en het technisch en redelijkerwijs mogelijk is het gebruik van deze content te verhinderen. Daar hyperlinks niet naar statische informatie verwijzen maar naar mogelijk aan wijzigingen onderhevige informatie van derden, kan Compumatica geen controle van deze informatie bieden. Compumatica heeft naar beste kunnen gecontroleerd dat, op het moment dat de link werd geïnitieerd, er geen informatie beschikbaar was welke in strijd met de wetgeving was. Compumatica is niet verplicht om de websites van derden, waarnaar links op de Compumatica site staan, regelmatig te controleren of deze schadelijke of illegale content bevatten. Als Compumatica ongewenste veranderingen op websites van derden, waarnaar een link is op de website van Compumatica, aantreft zal Compumatica de link direct verwijderen voorzover dit technisch en redelijkerwijze mogelijk is. In geen geval zal Compumatica de informatie zoals vermeld op de websites van derden als zijnde haar eigen informatie weergeven.

3. Copyright/Auteursrechten

Het is de bedoeling van Compumatica de copyrights van alle afbeeldingen, teksten, audio en video clips die gebruikt worden in welke publicatie dan ook eerbiedigen en om zoveel als mogelijk van zelf gegenereerde, of van afbeeldingen, teksten, audio en video clips waarop geen copyrights van toepassing zijn, gebruik te maken. Alle merk- en handelsnamen welke op de Compumatica website gebruikt worden en mogelijk eigendom zijn van derden zijn onderworpen aan de regels van de van toepassing zijnde regelgeving en wetten over het gebruik van merknamen en eigendomsrecht van de betrokken geregistreerde eigenaars. Op grond van alleen een vermelding kan niet zonder meer worden aangenomen dat merktekens niet door derden worden beschermd.
De auteursrechten van door Compumatica zelf gecreëerde en uitgegeven fotos, grafieken, teksten, audio- en video-opnamen blijven bij Compumatica. Vermenigvuldiging en gebruik van deze informatie in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Compumatica.

4. Privacy

De op de Compumatica website getoonde persoonlijke informatie zoals postadressen, telefoon- en faxnummers, evenals e-mail adressen mogen niet worden gebruikt voor het versturen van informatie waar niet expliciet om is gevraagd.

5.Legale effecten van deze disclaimer

Deze disclaimer is onderdeel van de Compumatica website. Indien delen of individuele zinnen van dit document niet meer of niet meer volledig overeenstemmen met de huidige wetgeving, heeft dit geen consequenties voor de overige delen.